عصر قم
دومین مرحله مسابقات قرآنی ویژه خانواده شاهد و ایثارگر در قم برگزار شد