عصر قم
پرونده 88 باز است تا مردم راه‌ های فتنه جدید را ببندند/هیچ گاه هلهله دشمنان در فتنه سال 88 را فراموش نخواهیم کرد