پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
فکر، نگاه و رویکرد مرحوم خسروشاهی از تبار تقریب بود