عصر قم
900 بیمار مبتلا به مشکلات تنفسی از بیمارستان‌های قم مرخص شدند