عصر قم
عملیات ضدعفونی معابر با مشارکت نیروهای مسلح انجام شد