پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
ضدعفونی مستمر محوطه فضاهای کشتار کشتارگاه صنعتی قم