عصر قم
کاندیداهای اشرافی‌گرا نمی‌توانند نماینده خدمتگزاری برای مردم باشند