عصر قم
برگزاری برنامه های متنوع از سوی 60 هزار تشکل مردمی در دهه فجر