عصر قم
یاران اسلامی روی نوار پیروزی / تقابل شیمیدُر با ذوب‌آهن