عصر قم
هرکسی مردم را از حضور پای صندوق آرا دلسرد کند از مشی امام فاصله دارد