عصر قم
همایش «خانواده تراز انقلاب» در تبریز برگزار می شود