پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
صحبت درباره نظریه و فلسفه انقلاب بر عهده رییس جمهور نیست