عصر قم
سینمای کودک از مسیر اصلی خود منحرف شده است / الگوهای سینمای کودک با آموزه های دینی و ملی همخوانی ندارد