عصر قم
تنها راهی که می‌تواند افتخارآفرین باشد اطاعت از ولی‌فقیه است