عصر قم
برگزاری مرحله نهایی بخش خواهران جشنواره قرآن جامعهالمصطفی(ص)