پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
فقه با روح حرکت شخصی و اجتماعی بشر ارتباط دارد